Gebruikersvoorwaarden

Privacy- Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie (“App”) van i-Training. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact opnemen via martijn@ntcb.nl.

1. Algemeen

1.1.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App.

1.2.
Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App (“Gebruiker”) deze gebruiksvoorwaarden.

1.3.
De i-Training app bevat educatiemateriaal en toont informatie over uw leerproces. De i-Training app bevat persoonsgegevens, waaronder uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres.

1.4.
i-Training heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

1.5.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen via onze website i-training.nl

2. Gebruiksvoorschriften

2.1
Het is zonder toestemming van i-Training niet toegestaan om informatie en diensten van de i-Training app openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken. Alle rechten met betrekking tot de i-Training app, waaronder de intellectuele eigendom, behoren namelijk toe aan i-Training of haar licentiegevers. i-Training geeft u een niet-exclusief en niet overdraagbaar en herroepelijk recht om de i-Training app op uw Apple of Android smartphone te gebruiken.

2.2
U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de i-Training app. U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de app. In het bijzonder dient u:

• vertrouwelijk met de persoonlijke inloggegevens om te gaan en deze geheim te houden voor andere personen.

• regelmatig zelf te controleren of er updates van de app beschikbaar zijn. Als u niet de laatste versie van de app gebruikt, dan kan het zijn dat de app niet of niet goed functioneert.

• ervoor te zorgen dat de door u gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, apparaten en programma’s geschikt en veilig zijn voor het gebruik van de i-Training app.

• de app niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden.
• de app niet zonder schriftelijke toestemming van i-Training te gebruiken voor (commerciële) activiteiten. Zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van een andere app.

• niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de app dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan i-Training, de i-Training app of derden.

• geen virussen via de app of de Apple App Store of Google Play Store te verspreiden dan wel op andere manieren apparaten of systemen van i-Training of andere gebruikers van de app of de Apple App Store of Google Play Store te verstoren.

• alle aanwijzingen en voorschriften van i-Training voor het gebruik van de diensten of de app op te volgen.

2.3
Als u meent dat een andere gebruiker van de app in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met i-Training.

2.4
Als er naar het oordeel van i-Training aanwijzingen zijn dat u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden, heeft i-Training het recht alle maatregelen te treffen die zij nodig acht.

3. Privacy

3.1
i-Training is gerechtigd persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant op te nemen in de persoonsregistratie van i-Training die benodigd is voor o.a. administratie- en beheerstaken en reclamedoeleinden ten behoeve van i-Training en aan haar gelieerde ondernemingen. Hierbij respecteert i-Training de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar websites/ mobiele applicaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die men aan i-Training verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

3.2.
De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor i-Training en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting is.

3.3.
i-Training bewaart de persoonsgegevens voor het uitvoeren van de diensten waar de Gebruiker of de Klant een Overeenkomst voor heeft gesloten. Deze gegevens worden niet doorverkocht aan derden op welke manier dan ook.

3.4.
i-Training is gerechtigd om uw bezoek aan de website/app van i-Training te analyseren voor het optimaliseren van de geleverde diensten.

4. Aansprakelijkheid

4.1.
Indien i-Training aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4.2.
Behalve in geval van opzet of grove schuld is i-Training nimmer gehouden tot enige vergoeding van door of in verband met door i-Training geleverde zaken, producten, mobiele applicaties en/of diensten door Klant of door derden geleden schade.

4.3.
Indien i-Training aansprakelijk mocht zijn voor bepaalde schade, dan is de aansprakelijkheid van i-Training beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van i-Training is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.4.
i-Training is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. i-Training kan niet aansprakelijk worden gehouden voor financiële verliezen (waaronder begrepen doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, contracten, handel of verwachte besparingen), schade aan goodwill of reputatie, indirecte of gevolgschade, geleden in welke omstandigheid ook.

4.5.
i-Training sluit alle aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van bij haar in dienst zijnde werknemers of door haar ingeschakelde derden uit.

4.6.
i-Training is niet aansprakelijk voor het ondeugdelijk functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van het internet en/of websites, apps of computersystemen van de Klant, i-Training of derden.
Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verbindingen met (Internet- en/of data(opslag)) providers, onbereikbaarheid van de website van i-Training, storingen in telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen.

i-Training
Aviation Gamification & Testing